مهندس سعید میر حسنی

مدیر هماهنگی 

مهندس سهیل شمسی نژاد

مدیر مالی

مهندس عادل پرورش مریان

مدیر سایت

وب سایت شهرستان تالش

سعی داریم در این وب سایت به تمامی مشاغل ،اخبار ها و مسائل مربوط به شهرستان  بپردازیم،امیدواریم بتوانیم قدمی کوچک در آبادانی این شهر برداریم،

نمای کلی از وب سایت و سیاست هایش

معرفی مشاغل

به زودی .......

معرفی مشاغل

به زودی .......

معرفی مشاغل

به زودی .......

معرفی مشاغل

به زودی .......

تبلیغات

معرفی مشاغل

در راستای معرفی مشاغل شهرستان امیدواریم بتوانیم قدمی کوچک برداریم

راه های ارتباطی